ماه در محاق

رفته چون مَه به محاقم که نشانم ندهند / هرچه آفاق بجویند کران تا به کران

تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
شهریور 92
1 پست